องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาแต้
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

info แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2567

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT 2567

play_arrow oss
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการ E-service ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ผ่านศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของ อบต.นาแต้


ลิ๊งค์งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

image ป้ายประชาสัมพันธ์
ภาษี 2566
NO GIFT POLICY
ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
สิทธิผู้สูงอายุ
สิทธิคนพิการ
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

camera_alt ภาพกิจกรรม
อบต.นาแต้ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
"การจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยทุกวันจันทร์"
วันที่ 16 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ได้จัดกิจกรรม "ล้างตลาดบ้านหนองพอกใหญ่ สะอาดปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย" ณ ตลาดสดบ้านหนองพอกใหญ่ เพื่อป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีผู้บริหาร...
นายก อบต.นาแต้ พร้อมด้วย ปลัด อบต.นาแต้ ทีมช่าง อบต.นาแต้ ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
นายอำเภอคำตากล้า พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ มอบถุงยังชีพสภากาชาดไทย ให้กับราษฎร ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้
นายก อบต.นาแต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.นาแต้ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแต้ 28 กันยายน 2566
อบต.นาแต้ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก กก ผือ และวัสดุพื้นถิ่น ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2566
ป.ป.ช.สกลนคร ลงพื้นที่เฝ้าระวัง และติดตามความคืบหน้าโครงการภายใต้งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 2566 จังหวัดสกลนคร ในเขต อบต.นาแต้
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายศุภมิตร กองวงศ์
นายก อบต.นาแต้
โทรศัพท์ : 098-1034286
นายศุภมิตร กองวงศ์
นายก อบต.นาแต้
โทรศัพท์ : 098-1034286

สถิติ sitemap
วันนี้ 61
เดือนนี้3,473
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)19,178
ทั้งหมด 38,371


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ